ดึงที่ปรึกษาต่างชาติ ช่วยปฏิรูปกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เดินหน้า 7 วาระสำคัญ เร่งรัดออกกฎหมายที่สำคัญ ดึงที่ปรึกษาต่างชาติ ช่วยยกระดับมาตรฐานกฎหมาย ใช้กลไกประชารัฐมีส่วนร่วมในการปฏิรูป

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ขณะนี้ ป.ย.ป.เดินหน้าขับเคลื่อนงาน แม้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ ร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ แล้ว โดยระหว่างนี้ ป.ย.ป. ก็ยังทำงานควบคู่กันไป โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ย.ป.ชุดใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคมนี้

นายสุวิทย์ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบแผนการปฏิรูปราชการแผ่นดินใน 7 วาระสำคัญ ประกอบด้วย การปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูประบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่มีความคล่องตัว และมีการผ่องถ่ายภารกิจไปยังภาคส่วนอื่นๆ การปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลในภาครัฐ การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิตอล และ การยกระดับการให้บริการประชาชน ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้ง 7 เรื่องถือเป็นการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ที่ให้กลไกประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วม ให้ภาคประชาชนและเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาทำงาน และจะมีการเชิญบุคคลสำคัญ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานทั้ง 7 ด้าน อาทิ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาช่วยปฏิรูปด้านงบประมาณ และนายเทวินทร์ วงศ์วาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เข้ามาดูเรื่องการยกระดับการให้บริการภาคประชาชน

นายสุวิทย์ กล่าวว่า จะมีการนำเสนอแผนงานที่สำคัญและจะผลักดันให้สำเร็จภายใน 3 เดือน ดำเนินการภายในปี 2560 เช่น การปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการภาคประชาชน ให้ได้ ร้อยละ 30-50 การปรับกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้เป็นดิจิตอล รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดภาระงานเอกสารของประชาชน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย ที่ปัจจุบันยังไม่สะท้อนกับความเป็นจริง โดยว่าจ้างให้ นาย Scott Jacob ที่ปรึกษากฎหมาย ชื่อ Jacobs, Cordova & Associates ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศเกาหลีใต้ ในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศทีมีมาตรฐานสูงขึ้น ให้มาช่วยดูเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและทำงานให้เสร็จภายใน 3-6 เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ทำให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ได้เสนอการปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินงานธุรกิจของประชาชน กฎหมายที่สร้างภาระ โดยไม่จำเป็นต่อประชาชน ตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ และเสนอกฎหมายที่จัดทำกฎหมายใหม่ที่จำเป็น เช่น กฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัดทวงถาม ฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบูรณาการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (One stop Service) โดยให้เร่งรัดการจัดทำกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อ เสนอให้ สนช.พิจารณาต่อไป

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การออกกฎหมายต้องคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดำเนินการ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 77 ต้องมีความชัดเจนและ ต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมาย หรือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างใน 8 เรื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม การปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร การปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ การปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา และระบบบริหารราชการ .-สำนักข่าวไทย

Edit